Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗООЛОГІЧНИХ НАУКЗа завданнями досліджень

За об’єктом досліджень

Анатомія тварин — наука про будову тварин

Арахнологія — наука про павуків

Фізіологія тварин — наука про функції організму

Ентомологія — наука про комах

Екологія тварин — наука про взаємозв’язки тварин

Іхтіологія — наука про риб

Етологія — наука про поведінку тварин

Орнітологія — наука про птахів

Зоогеографія — наука про поширення тварин

Теріологія — наука про ссавців

Зоологія має неабияке значення для медицини (наприклад, лікування за допомогою бджіл, п’явок), техніки (принцип будови крила птахів використаний для створення літальних апаратів), сільського господарства (для боротьби із шкідниками використовуються тварини, які є їхніми природними ворогами), промисловості (у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження). Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи.

Отже, зоологія є однією з найдавніших наук, і знання, які дає ця наука, можуть бути використані майже в усіх галузях діяльності людини.

Як класифікують тварин?

Тварин на Землі, порівняно з рослинами й грибами, більше.
сь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їх більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору: без розподілу тварин на групи, без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Давайте зрозуміємо най-загальніші принципи класифікації тварин.

1. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії: царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Види об’єднуються у роди, роди — у родини, родини в ряди, ряди — у класи, класи — у типи, типи — у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії — підцарство, надклас, підряд, надвид.

2. Найменшою одиницею класифікації є вид — сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови й життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування — ареал.

3. Тварини є царством еукаріотичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів.

4. Кожен вид тварин має свою подвійну наукову назву з двох слів (бінарна номенклатура). Перше слово цієї назви пишеться з великої букви і вказує на родову належність, а друге, що пишеться з маленької, — на видову. Наприклад, Собака свійський, Ведмідь бурий.


5. Для уникнення непорозумінь застосовуються єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Наприклад, Кіт лісовий записується Felis sylvestris (читається «феліс сільвестріс»).

Отже, класифікують тварин за допомогою систематичних категорій, враховуючи при цьому ступінь їх спорідненості.

Яке значення тварин у природі й для людини?

Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів — різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.

Источник: mozok.click

З давніх часів, спостерігаючи за тваринами, люди помічали схожості і відмінності в їх:

 • будові;
 • поведінці;
 • умовах проживання.

Виходячи зі своїх спостережень, вони ділили тварин на групи, що допомагало їм осмислити систему живого світу. Сьогодні прагнення людини системно розуміти тваринний світ стало наукою про класифікацію живих організмів – систематикою.


Принципи систематики

Основи сучасної систематики були закладені вченими Ламарком і Ліннеєм.

Ламарк запропонував принцип спорідненості як основу для віднесення тварин до тієї чи іншої групи. Лінней ввів бінарну номенклатуру, тобто подвійну назву виду.

Кожен вид в назві має дві частини:

 • назва роду;
 • видова назва.

Наприклад, куниця лісова.

 • Куниця – назва роду, в який може входити безліч видів (куниця кам’яна і ін.).
 • Лісова – назва певного виду.

Також Лінней запропонував основні таксони, або групи, якими ми користуємося і тепер.

Вид

Вид є вихідним елементом класифікації.

Організми відносять до одного виду по ряду критеріїв:

 • подібна будова і поведінка;
 • ідентичний набір генів;
 • подібні екологічні умови проживання;
 • вільне схрещування між собою.

Види можуть бути зовні дуже схожі. Раніше вважалося, що малярійний комар – один вид, тепер з’ясовано, що це 6 видів, які відрізняються за будовою яєць.

Рід

Ми зазвичай називаємо тварин саме за родами: вовк, заєць, лебідь, крокодил.

Кожна з цих тварин може мати в складі безліч видів. Є також роди, які містять тільки один вид.

Відмінності між видами роду можуть бути явними, як між бурим і білим ведмедем, і зовсім непомітними, як між видами-двійниками.

Сімейство

Роди об’єднуються в сімейства. Назва сімейства може походити від родової назви, наприклад, куницеві або ведмежі.

Також назва сімейства може повідомляти про особливості будови або спосіб життя тварин:


 • пластинчатовусі;
 • короїди;
 • коконопряди;
 • гнойові мухи.

Споріднені сімейства зібрані в загони.

Загони

Загони містять вже велику кількість видів різних родів і сімейств і тому види одного загону можуть мати мало спільного.

Наприклад, в загін хижі включені такі різні за будовою і способу життя звірі, як:

 • лев;
 • ласка;
 • білий ведмідь;
 • лисиця.

Бурий ведмідь із загону хижих в разі хорошого врожаю ягід та грибів може тривалий час не полювати, а їжак із загону комахоїдних полює практично щоночі.

Клас

Класи – численні групи тварин.

Наприклад, клас черевоногих молюсків налічує близько 93 тис. видів, а клас відкритощелепних комахи – понад мільйон.

Причому щороку відкриваються нові види комах. За оцінками деяких біологів в даному класі може значитися від 2 до 3 млн. видів.

Типи – найбільші таксони.

Найважливіші з них:

 • хордові;
 • членистоногі;
 • молюски;
 • кільчасті черви;
 • плоскі черви;
 • круглі черви;
 • губки;
 • кишковопорожнинні.

Найбільш об’ємними таксонами є царства.

Всі тварини об’єднані в царство тварин.

Основні систематичні групи ми наводимо в таблиці «Класифікація тварин».

Елементи класифікація Приклади безхребетних Приклад хребетних
Царство Тварини Тварини
Тип Членистоногі Хордові
Клас Відкритощелепні комахи Ссавці
Загін Двокрилі Хижаки
Сімейство Справжні комарі Куницеві
Рід Комар Тхір
Вид Звичайний Степовий

Різночитання

Вчені мають різний погляд на класифікацію тваринного світу. Тому нерідко в підручниках певну групу тварин відносять до різних таксонів.

Наприклад, одноклітинних тварин іноді виділяють в царство протистів, а іноді вважають тваринами тип найпростіших.

Часто вводяться додаткові елементи класифікації з приставками над-, під-, інфра:


 • підтип;
 • надродина;
 • інфраклас і інші.

Наприклад, ракоподібні раніше вважалися класом в типі членистоногих. У нових книгах вони вважаються підтипом.

Що ми дізналися?

Наука систематика займається класифікацією видів тварин та інших організмів. Вивчивши цю тему в біології 7 класу, ми дізналися основні і додаткові таксони, в які групуються таксони нижчого порядку. Класифікація тварин проводиться за певними ознаками. Чим вище порядок таксона, тим більш загальними будуть ознаки.

Источник: moyaosvita.com.ua

Інші завдання дивись тут…

 

Еволюція — процес необоротних змін у будові та процесах життєдіяльності організмів  від одноклітинних бактерій до появи багатоклітинних рослин і тварин. Умови на нашій планеті неодноразово змінювалися, тому одні групи організмів вимирали, замість них з’являлися інші.


 

ЦАРСТВА ОРГАНІЗМІВ: Дроб’янки, Рослини, Гриби, Тварини.

Розташування царств організмів у порядку зростання кількості їх видів: тварини (1,4 млн. видів) , рослини ( 260 тис. видів) , гриби (понад 100 тис. видів), бактерії (30 тис. видів). 

 

Віруси (від лат. вірус — отрута) — дуже давні і своєрідні найпростіші форми живих істот, ознаки життя яких виявляються тільки тоді, коли вони проникають у клітини живих організмів (потрапивши в організм, вірус контролює та направляє процес утворення нових поколінь вірусів, при цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну). Багато вірусів, оселившись в організмах, викликають хвороби. Наразі відомо близько 10 тис. видів вірусів. Царство Вірусів займає проміжне положення між живою і неживою природою, їх називають доклітинними  формами життя. 

 

Дроб’янки — найменші істоти (побачити можна їх лише за допомогою мікроскопа) на нашій планеті (одноклітинна кишкова паличка, багатоклітинна нитчаста ціанобактерія) . Поширені скрізь: у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот.

 

Гриби — живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша — з ознаками тварин. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і не здатні до активного руху. А от живляться гриби, як тварини, готовими органічними речовинами. Переважно гриби багатоклітинні, мукор – одноклітинний. Багато грибів спричиняють захворювання рослин, тварин та людини.


 

Рослини можуть існувати в будь-якому середовищі — від прісних чи морських водойм до найспекотніших пустель і гірських вершин. Здатні до фотосинтезу — процес утворення організмами органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії світла, під час фотосинтезу рослини виділяють у повітря кисень. Одноклітинні рослини трапляються серед водоростей: хлорела, хламідомонада. Мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини — виключно багатоклітинні організми.

 

Тварини не здатні до фотосинтезу (крім одноклітинних тваринних організмів амеба, інфузорія-туфелька). Більшість тварин здатна до активного руху: вони (креветки, каракатиці чи риби) можуть плавати, повзати (змії), бігати ( олені, вовки, гепарди) або літати (комахи, птахи, кажани). Лише окремі види тварин, як-от корали, ведуть прикріплений спосіб життя.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗМІВ за Карлом Ліннеєм.

Таксони (від грец. таксис — побудова, розміщення в певному порядку) — спеціальні класифікаційні одиниці систематики представників кожного царства.

Основні таксони:

• відділ (тип);

• клас;

• порядок (ряд);

• родина;

• рід;

• вид – основна найменша одиниця класифікації, бо живі істоти на Землі існують тільки у формі видів, який складається із сукупності особин, або індивідів, які бувають одноклітинними, колоніальними, багатоклітинними тощо.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИН.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТВАРИН.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ.

царство Тварини

підцарство Багатоклітинні

тип Хордові

підтип Хребетні

клас Ссавці

ряд Примати

родина Гомініди

рід Людина

вид Людина розумна (Homo sapiens).

Інші завдання дивись тут…

 

Источник: 8next.com

Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗООЛОГІЧНИХ НАУК

За завданнями досліджень

За об’єктом досліджень

Анатомія тварин — наука про будову тварин

Арахнологія — наука про павуків

Фізіологія тварин — наука про функції організму

Ентомологія — наука про комах

Екологія тварин — наука про взаємозв’язки тварин

Іхтіологія — наука про риб

Етологія — наука про поведінку тварин

Орнітологія — наука про птахів

Зоогеографія — наука про поширення тварин

Теріологія — наука про ссавців

Зоологія має неабияке значення для медицини (наприклад, лікування за допомогою бджіл, п’явок), техніки (принцип будови крила птахів використаний для створення літальних апаратів), сільського господарства (для боротьби із шкідниками використовуються тварини, які є їхніми природними ворогами), промисловості (у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження). Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи.

Отже, зоологія є однією з найдавніших наук, і знання, які дає ця наука, можуть бути використані майже в усіх галузях діяльності людини.

Як класифікують тварин?

Тварин на Землі, порівняно з рослинами й грибами, більше. Весь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їх більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору: без розподілу тварин на групи, без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Давайте зрозуміємо най-загальніші принципи класифікації тварин.

1. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії: царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Види об’єднуються у роди, роди — у родини, родини в ряди, ряди — у класи, класи — у типи, типи — у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії — підцарство, надклас, підряд, надвид.

2. Найменшою одиницею класифікації є вид — сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови й життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування — ареал.

3. Тварини є царством еукаріотичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів.

4. Кожен вид тварин має свою подвійну наукову назву з двох слів (бінарна номенклатура). Перше слово цієї назви пишеться з великої букви і вказує на родову належність, а друге, що пишеться з маленької, — на видову. Наприклад, Собака свійський, Ведмідь бурий.

5. Для уникнення непорозумінь застосовуються єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Наприклад, Кіт лісовий записується Felis sylvestris (читається «феліс сільвестріс»).

Отже, класифікують тварин за допомогою систематичних категорій, враховуючи при цьому ступінь їх спорідненості.

Яке значення тварин у природі й для людини?

Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів — різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.

Источник: mozok.click

Животный мир велик и многообразен. Животные есть животные, но взрослые решили поделить их всех на группы в соответствии с некоторыми признаками.  Наука о классификации животных называется систематика или таксономия. Эта наука определяет родственные связи между организмами. Степень родства далеко не всегда определяется внешним сходством. Например, сумчатые мыши очень похожи на обыкновенных мышей, а тупайи — на белок. Однако эти животные относятся к разным отрядам. А вот броненосцы, муравьеды и ленивцы, совершенно непохожие друг на друга, объединены в один отряд. Дело в том, что родственные связи между животными определяются их происхождением. Исследуя строение скелета и зубную систему животных, ученые определяют, какие звери наиболее близки друг другу, а палеонтологические находки древних вымерших видов животных помогают установить более точно родственные связи между их потомками.

Деление животных на группы: типы, классы, отряды, роды и виды

Типы многоклеточных животных: губки, мшанки, плоские, круглые и кольчатые черви (черви), кишечнополостные, членистоногие, моллюски, иглокожие и хордовые. Хордовые — самый прогрессивный тип животных. Их объединяет наличие хорды — первичной скелетной оси. Самые высокоразвитые хордовые объединены в подтип позвоночных. У них хорда преобразована в позвоночник. Остальных называют беспозвоночными.

Деление животных на группы

Типы делятся на классы. Всего существует 5 классов позвоночных животных: рыбы, земноводные, птицы, рептилии (пресмыкающиеся) и млекопитающие (звери). Млекопитающие — самые высокоорганизованные животные из всех позвоночных. 

Классы могут быть поделены на подклассы. К примеру, у млекопитающих выделяют подклассы: живородящие и яйцекладущие. Подклассы делят на инфраклассы, а далее на отряды. Каждый отряд делится на семейства, семейства — на роды, роды — на виды. Вид — это конкретное название животного, к примеру заяц-беляк.

Деление животных на типы, классы и группы

Классификации примерные и все время меняются. К примеру, сейчас зайцеобразные вынесены из грызунов в самостоятельный отряд. 

Фактически, те группы животных, которые изучают в начальной школе — это типы и классы животных, данные вперемешку.

Деление животных на группы

Первые млекопитающие появились на Земле около 200 млн. лет назад, отделившись от зверообразных рептилий.

Деление животных на группы

Деление животных на группы

Деление животных на группыДеление животных на группы

Деление животных на группы

Деление животных на группы

Деление животных на группы

Источник: 7gy.ru