Які організми належать до прокариотам?

 • До прокаріотів відносять організми доядерние, тобто найпростіші, які не мають оформлене ядро. До прокаріотів відносять бактерії. У них є клітинна оболонка, але немає оформлених органел і ядра. А ось віруси не мають навіть клітинної стінки, вони ще древнє бактерій.

 • Прокаріоти- це і кисломолочні бактерії, і бактерії мають структуру ДНК, і мітохондрії і пластіди- все ті бактерії, які не мають ядра в клітині, хоча мають інші ознаки одноклітинних бактерій-клітинну мембрану, джгутики, пластиди.

 • До прокаріотів можна віднести наступні групи організмів:

  • еубактеріі (один з родів анаеробних бактерій);
  • архебактерии (але це за старою класифікацією, тому деякі викладачі ще можуть стверджувати, що вони також відносяться до прокаріотів);
  • ціанобактерії (їх особливість — вони здатні до фотосинтезу);
  • деякі віруси.

  Суть в тому, що прокаріоти з'явилися до еукарітов, і у них не було сформованого ядра, як у останніх.


 • Прокаріоти (їх також називають без'ядерні) — живі організми, які за своєю структурою є одноклітинними. Відмінною особливістю прокариот є те, що вони не мають ядра в клітині.

  Наприклад, до прокаріотів відносяться кисломолочні бактерії (а також бактерії інших видів і т.п.).

  харчування прокаріотів: Воно може бути автотрофним і гетеротрофних. Головна відмінність останнього типу харчування в тому, що при ньому бактерії харчуються готовими органічними речовинами, а перший спосіб — перетворення неорганічних речовин в органічні.

  На цій картинці розглянемо будову прокаріотів:

 • Прокаріоти або доядерние одноклітинні живі організми, що не володіють оформленим клітинним ядром та іншими внутрішніми мембранними органоидами (за винятком плоских цистерн у фотосинтезуючих видів, наприклад, у ціанобактерій. До прокаріотів відносяться бактерії, в тому числі ціанобактерії (синьо-зелние водорості), і археї. нащадками прокаріотичних клітин є органели еукаріотичних клітин мітохондрії і пластиди.

 • Характерною ознакою прокариотов є відсутність у них ядра в клітині. Прокаріоти — це одноклітинні живі організми, найдавніша жива форма на Землі. Саме з прокаріотів з часом виникли еукаріоти і пішло все різноманіття живих істот в міре.Для прокариотов характерна наявність джгутиків, газових вакуолей і плазмід, а також безстатеве розмноження. Прокаріоти мають здатність до фотосинтезу і хемосинтезу. В даний час до прокаріотів відносять бактерій, в тому числі ціанобактерій, які відомі як мало не головний постачальник кисню в атмосферу, особливо в ранні геологічні епохи, і археї.


 • Прокаріоти це ті організми, які без ядра в своїй будові обходяться, вони одноклітинні.

  Вони можуть бути в людях, тварин, рослинах, вони є в землі і воді, повітрі.

  Прокаріоти це бактерія, ціанобактерій, архею.

 • прокаріоти це одні з найдавніших і найпростіших організмів, в яких ще навіть не було ядра, але вже були механізми перенесення генетичної інформації. Прокаріоти це найважливіший крок на шляху еволюції земних організмів, оскільки обмін генетичним кодом дозволив організмам швидко змінюватися і розвиватися.

  До прокаріотів відносяться такі організми, як бактерії і археї.

  Що стосується бактерій, то про них знають всі, особливо поборники гігієни. А ось про Архе, крім фахівців, мало хто знає. Ще недавно археї називалися архей і вважалося, що археї предки сучасних бактерій. Але потім з'ясувалося, що це дві різні еволюційні гілки, і, незважаючи на схожість, вони відрізняються один від одного як структурою, так і внутрішніми процесами.

  Проте, і археї, і бактерії відносяться до прокаріотів і подібні тим, що не мають ядра.


 • Під таким поняттям як quot; прокаріотиquot; маються на увазі саме ті організми, які не мають у своїй структурі ядра, вони є одноклітинними. Різновидами прокариотов є бактерії, археї, ціанобактерії, різновиди вірусів.

 • Прокаріоти це живі організми, у яких немає в будові оформленого клітинного ядра, тобто вони без'ядерні, і типового хромосомного апарату. До прокаріотів належать бактерії, включаючи ціанобактерії, або як їх ще називають синьо зелние водорості.

 • Прокариотами вважаються одноклітинні живі організми організми, які також не мають клітинного ядра. На клітинному рівні прокаріотів не має ядерної оболонки, також ДНК не має гістонів. Харчування осмотрофное і автотрофне.

 • Прокаріоти — це організми, клітини яких не мають обмеженого мембраною ядра. Аналог ядра — структура з ДНК, РНК і білків. Характеризуються наявністю джгутиків, газових вакуолей, плазмід, також у них є спеціальні структури, в яких відбувається фотосинтез.

  До прокаріотів відносять бактерії (включаючи архебактерии і ціанобактерії)

Источник: info-4all.ru

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 10 клас>> Біологія: Еволюція прокаріотів. Гіпотези виникнення еукаріотів

Еволюція прокаріотів. Гіпотези виникнення еукаріотів.

Пригадайте:

Які особливості будови та життєдіяльності бактерій і ціанобактерій відрізняють їх від еукаріотів?


Як розвивалося життя в архейську еру?

Перші рештки живих організмів знайдено у австралійських та південноафриканських осадочних породах віком приблизно в 3,5 млрд років, які, на думку вчених, сформувались в архейську еру (почалась приблизно 4,5, а закінчилась — 2,5 млрд років тому). Це були прокаріоти, представлені залишками карбонатних оболонок колоній ціанобактерій та клітинними стінками бактерій різної форми (кулясті, паличкоподібні та ниткоподібні) (мал. 188, 189).

Ціанобактерії  Бактерії

На відміну від еукаріотів, еволюція яких відбувалась у більш-менш стабільних геохімічних умовах, первинні бактеріальні екосистеми докорінно змінили ці умови протягом архейської ери та самі пристосувались до них, у свою чергу, змінившись.

Перші осадочні породи мають вік близько 3,8 млрд років; вони переважно є наслідком життєдіяльності залізобактерій (поклади залізної руди), зелених і пурпурних бактерій (поклади сірки), можливо, нафти та природного газу. У результаті фотосинтезуючої діяльності ціанобактерій в атмосфері поступово накопичилась значна кількість Кисню та утворився озоновий шар. Це спричинило появу енергетично вигіднішого кисневого дихання і, відповідно, аеробних прокаріотів.


На кінець архейської ери бактерії в морях та океанах повністю здійснювали всі ті біогенні геохімічні процеси, що й нині — біогенну міграцію різних хімічних елементів та перетворення енергії в ланцюгах живлення.

Які особливості еволюції прокаріотів?

Еволюційних змін у будові прокаріотів майже не відбувалось: усі їхні викопні форми не відрізняються від сучасних. Це пояснюють насамперед тим, що серед них немає багатоклітинних організмів, тобто прокаріоти нездатні до диференціації клітин та ускладнення організації. Внаслідок простої будови геному (єдина кільцева молекула ДНК) у них легко відбувається горизонтальний (між різними видами) транспорт спадкової інформації за допомогою переносу фрагментів ДНК вірусами-бактеріофагами з однієї бактеріальної клітини в іншу. Крім того, спадкові властивості бактеріальних клітин можуть значно змінюватися під впливом плазмід.

Плазміди, або позаклітинні фактори спадковості, — ланцюжки з кількох нуклеотидів. Вони часто перебувають поза організмами і за певних умов можуть потрапляти всередину прокаріотних клітин і вбудовуватися в їхні ДНК. Тому у прокаріотів відбувається здебільшого біохімічна, або функціональна, еволюція. Вони здатні опановувати різні адаптаційні зони, виробляючи нові ферменти для засвоєння тих чи інших поживних речовин.

В еукаріотів подібні форми зміни спадковості через складність геному та взаємодію генів призводять до загибелі клітини і тому не можуть бути факторами еволюції.


У прокаріотних екосистемах відсутні ланцюги виїдання через нездатність бактерій до фагоцитозу. Тому ланцюги живлення прокаріотних біогеоценозів мало розгалужені, а їхня видова різноманітність незначна. Отже, прокаріотні екосистеми мають невисоку здатність до саморегуляції.

Пригадайте:

Що таке колоніальні та багатоклітинні організми?

Які основні етапи ембріогенезу багатоклітинних тварин?

Як розвивалось життя у протерозойську еру?

Протягом першої половини протерозойської ери (почалась 2,5 млрд, закінчилась — близько 0,6 млрд років тому) прокаріотні екосистеми опанували весь світовий океан. Близько 2 млрд років тому з’явилися первісні одноклітинні еукаріоти, які швидко  дивергували на рослини (водорості), тварин (найпростіші) та гриби.

Як спосіб досягнення біологічного прогресу для еукаріотів характерне ускладнення організації в процесі історичного розвитку. Вже в одноклітинних організмів (водорості, інфузорії) клітини побудовані дуже складно. Поява багатоклітинних організмів — ще один прояв здатності еукаріотів до ускладнення будови. Більшість учених вважає, що багатоклітинні організми походять від колоніальних унаслідок диференціації клітин останніх.

У чому суть симбіотичної гіпотези походження еукаріотів?


Є кілька гіпотез походження еукаріотів, з яких у наш час найпопулярніша симбіотична, її послідовники вважають, що двомембранні органели, які мають свій геном і здатні до розмноження поділом (пластиди та мітохондрії) — нащадки симбіотичних прокаріотів, котрі втратили здатність до існування поза клітиною хазяїна. Спільне існування кількох видів прокаріотів привело врешті-решт до появи еукаріотичних клітин.

Як розвивалося життя у вендському періоді?

Вендський період — останній період протерозойської ери — тривав близько 80 млн років. У цей час на мілководдях морів сформувались біогеоценози, основними продуцентами в яких були ціанобактерії та перші зелені водорості. Найпоширенішими тваринами були різноманітні кишковопорожнинні: поліпи та медузи (мал. 190).

Вендський період

Деякі з них досягали метра в діаметрі. Від таких форм з променевою симетрією в середині періоду утворилися повзаючі та плаваючі двобічносиметричні тварини. Серед них були несегментовані та сегментовані організми, у деяких з останніх на кожному сегменті тіла розташовувалась пара кінцівок. Наприкінці періоду внаслідок біосферної кризи, спричиненої зледенінням, вендські екосистеми зруйнувались і більшість їхніх видів вимерло.

Контрольні запитання:


1. Які залишки живих істот відомі з архейської ери?
2. У чому полягають особливості еволюції прокаріотів?
3. Чому прокаріотні екосистеми мають обмежену здатність до саморегуляції?
4. Коли з’явилися і що становили собою перші еукаріотичні організми?
5. Що стверджує симбіотична гіпотеза походження еукаріотів?
6. Які екосистеми існували у вендський період?

Поміркуйте:

Який тип ланцюгів живлення можливий у прокаріотних екосистемах?

Які еволюційні переваги одержали еукаріоти внаслідок ускладнення організації?

М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан, В.М.Войціцький, Біологія, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  

Планування уроків з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з біології для 11 класу

Зміст уроку 1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас 1236084776 kr.jpg презентація уроку 1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології 1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  
1236084776 kr.jpg оцінювання Практика 1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси 1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський 1236084776 kr.jpg домашнє завдання Ілюстрації 1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа 1236084776 kr.jpg реферати 1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки 1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати Доповнення 1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) 1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 1236084776 kr.jpg статті 1236084776 kr.jpg національні особливості 1236084776 kr.jpg словник термінів 1236084776 kr.jpg інше Тільки для вчителів 1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 1236084776 kr.jpg календарний план на рік 1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 1236084776 kr.jpg програми 1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

Источник: edufuture.biz

До прокаріотів відносяться бактерії і археї, тобто організми, що не володіють оформленим клітинним ядром та іншими мембранними органоидами.

На чому грунтується розподіл організмів на про- та еукаріоти?

Розподіл організмів на про- та еукаріоти засновано, в першу чергу, на наявності або відсутності оформленого клітинного ядра.

4. Доказ генетичної ролі ДНК як … спадковості.

Експерименти з E.Coli, вирощених на двох середовищах: радіоактивного ізотопу сірки, радіоактивного ізотопу фосфору. Підсумок: клітини на сере — мають її лише в білковій оболонці, клітини на фосфорі — мають ДНК, мічену ім. Зробили два висновки:

1. У бактеріальну клітину проникає лише фагів ДНК, яка розмножуючись, дає початок потомству.

2. Спадковим матеріалом є ДНК, що визначає не тільки структуру і властивості ДНК потомства, але і властивості фагів білків.

Особливості реалізації спадкової інформації у прокаріотів.

Так як геном прокаріотів організований у вигляді кільцеподібної молекули ДНК, розташованій безпосередньо в цитоплазмі клітини, етапи релалізаціі спадкової інформації не відмежовані ні в часі, ні в просторі. Транскрипція і трансляція протікають практично одночасно. Із звільненням початку молекули іРНК від матриці ДНК до неї кріпляться рибосоми, що веде до початку синтезу пептидних ланцюгів.

Етапи реалізації спадкової інформації у еукаріот.

В процесі реалізації спадкової інформації у еукаріот виділяють наступні етапи:

— Транскрипція — перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.,

— Процесинг (посттранскрипційна процеси) — перетворення первинного транксріпта, спрямовані на формування стабілізірованнойіРНК, здатної виконувати матричну функцію,

— Трансляція — процес складання пептидного ланцюга, що відбувається за програмою іРНК,

Модель будови ДНК.

За Уотсоном і Криком.

1. Молекула ДНК складається з двох паралельних ланцюжків і нагадує собою довгі сходи.

2. Основи ланцюжків утворені переплетеними вуглевод — фосфатними ланцюгами, а підстави

(Букви спадкового коду) розташовані всередині, між кістяками, утворюючи поперечні «поперечини — сходинки».

3. Сходи з кістяків і перекладин — підстав укладена в спіраль.

Особливості будови молекул ДНК і РНК.

Молекула ДНК — біополімер, що складаються з 2-х полінуклеотидних ланцюгів, з’єднаних один з одним за допомогою водневих зв’язків. Кожен нуклеотид включає: азотисті основи (А, Т, Г, Ц), вуглевод — дезоксирибози, залишок фосфорної кислоти.

Молекула РНК — полімер, її мономером є нуклеотиди, які мають азотисті основи: А, У, Г, Ц, цукор — рибозу, три залишку фосфорної кислоти.

Відмінність молекул ДНК від молекул РНК.

ДНК (!) На відміну від РНК: двуцепочечной структура, в ДНК входить цукор дезоксирибоза, до складу нуклеотидів входить тимін замість урацилу, складається з більшої кількості нуклеотидів, не бере участі в процесі трансляції, є генної структурою.

Правило Чаргаффа. Значення одеського форуму.

Співвідношення пуринових підстав (А, Г) і піримідинових (Т, Ц) завжди один і той же і становить 1: 1 або А + Г = Т + Ц. Зіграло вирішальну роль в розшифровці структури ДНК Уотсоном і Криком.

Що кодують функціональні ділянки ДНК?

Чому ген називають функціональною одиницею ДНК?

Ген відповідає за синтез однієї білкової молекули.

Чому колінеарні кодони структурного гена?

Амінокислотам поліпептидних ланцюгів.

Чому колінеарні кодони ДНК в структурному гені?

Амінокислотам поліпептидних ланцюгів.

Що таке генетичний код?

Генетичний код — відповідність певній послідовності нуклеотидів певної амінокислоті.

Перерахувати властивості генетичного коду.

Триплетність, вирожденність, неперекриваемость, універсальність, специфічність, односпрямованість, наявність знаків пунктуації в кінці гена і їх відсутність всередині нього.

Поясніть, чому генетичний код триплетів.

Так як кожна амінокислота зашифрована послідовністю з трьох нуклеотидів (кодонів або кодоном)

У чому виражається властивість специфічності генетичного коду?

Кожен кодон шифрує тільки одну амінокислоту.

Що значить «генетичний код специфічний»?

Кожен кодон шифрує тільки одну амінокислоту.

У чому виражається властивість «універсальності» генетичного коду?

Однаковий у всіх організмів живої природи.

Чим досягається універсальність молекули ДНК?

Що означає: «генетичний код — неперекривающійся»?

Один і той же нуклеотид може входити лише в якій-небудь один кодон.

Як пояснити, що генетичний код — неперекривающійся?

Один і той же нуклеотид може входити лише в якій-небудь один кодон.

Поясніть: «генетичний код — вироджений».

Більшість амінокислот шифрується більш ніж одним кодоном. (2-6)

Чому генетичний код вироджений?

Більшість амінокислот шифрується більш ніж одним кодоном. (2-6)

Які кодони називають смисловими?

Кодон, в складі мРНК, що кодує амінокислоту. (Всього 61)

Які гени називають структурними?

Ген, що кодує будь-яку поліпептидний ланцюг, тобто білок, або молекулу РНК.

Які гени називають «мігруючими»?

Структурно і генетично дискретні ділянки ДНК, здатні мігрувати, тобто переміщатися, по геному клітини.

Що називається екзонів в структурному гені?

Ділянка гена, який кодує амінокислотну послідовність білка. (Відповідає частині матричної РНК)

Ділянка ДНК, що є частиною гена, але не несе інформацію про послідовність амінокислот білка.

Де розташовуються спейсери в молекулі ДНК?

У первинному транскрипт. (?)

Що називається нонсенс-кодоном?

Кодон, який не відповідає ні одній амінокислоті і визначальний момент закінчення синтезу поліпептиду. (Їх 3)

В основі якого процесу лежать принципи комплементарності і антипаралельності?

В основі процесу реплікації ДНК.

Коли в життєвому циклі відбувається реплікація ДНК?

Під час синтетичної стадії (S) інтерфази.

Які принципи лежать в основі редуплікації ДНК?

Комплементарність, антипаралельність, напівконсервативним, уривчастість.

Етапи реплікації ДНК.

— Ініціація реплікації, тобто її початок.

— Елонгація реплікації. (Типовий матричний синтез)

— Терминация реплікації, її завершення. (Відновлення вторинної структури дочірніх молекул ДНК)

Які ферменти беруть участь в реплікації ДНК? Їх функції.

ДНК-геліказа — розриває водневі зв’язки між комплементарними азотистими підставами.

ДНК-топоізомераза — здійснює розрив фосфодіефірних зв’язків в одному з ланцюжків ДНК

Дестабілізуючі білки — випрямляють ділянку ДНК, не дозволяють ланцюгах зімкнуться.

ДНК-полімераза — будує новий ланцюг ДНК.

ДНК-праймаза — синтезують РНК-затравки.

ДНК-лігаза — «зшиває» фрагменти ДНК

Що таке «репликативная вилка»? Будова.

Структура, що утворюється під час реплікації ДНК.

(Знову ж по малюнку)

Замалювати схему вилки реплікації. Пояснити.

Див. Мал в альбомі.

Яка нитка ДНК під час реплікації називається відстає? Чому?

Нитка дочірньої ДНК, на якій синтез комплементарної ланцюга під час реплікації здійснюється повільніше, ніж на «лідируючої», за допомогою з’єднання фрагментів Окадзакі.

Як розуміти: «реплікація ДНК здійснюється за напівконсервативним типу»?

Кожна дочірня ДНК, що утворюється в процесі реплікації, включає в себе одну материнську ланцюг і одну новосинтезовані.

Як здійснюється реплікація у про- і еукаріот?

Подвійна антипаралельними спіраль молекули ДНК розкручується. Утворюються дві дочірні спіралі, кожна з яких зберігає (консервує) в незмінному вигляді одну з ланцюгів материнської ДНК, а другий ланцюг у дочірніх молекул ДНК синтезується з нуклеотидів заново за принципом комплементарності до ниток материнської ДНК. (Коротко)

Источник: blog.r13-r21.com.ua