Генотип – это набор генетической информации, которая отвечает за строение организма и придает ему наследуемые черты. Другими словами, можно сказать, что генотип – это генетический код организма, который существует в форме генетических данных, таких как ДНК или РНК. Фенотип – это внешнее физическое проявление организма, которое можно наблюдать визуально, не прибегая к исследованиям генетического кода.

 

Что такое ГЕНОТИП и ФЕНОТИП – определение простыми словами.

 

Простыми словами, Генотип – это внутренняя закодированная наследуемая информация, которая переносится всеми живыми существами. Это своего рода генеральный план или набор инструкций по постройке нового организма, где указаны все параметры того, как должен будет выглядеть и функционировать данный организм. Данные указания переносятся в закодированном виде – генетическом коде. В свою очередь генетический код присутствует во всех клетках организма, и он копируется во время деления или воспроизведения клеток передавая наследственную информацию потомству. Информация, заложенная в генетическом коде, напрямую связана со всеми аспектами жизни клетки и организма в целом. Именно она контролирует абсолютно все процессы, от образования макромолекул белка, до регуляции метаболизма и регенерации клеток.

 


Что такое ГЕНОТИП - это

 

Простыми словами, Фенотип – это внешний вид и поведение конкретного индивидуума. Другими словами, это результат того, каким организм стал под действием составляющих генотипа, соотношения доминирующих аллелей и окружающей среды.

ГЕНОТИП и ФЕНОТИП – чем отличаются.

 

Говоря таких двух понятий как «генотип» и «фенотип», в первую очередь следует отметить, что они действительно тесно связаны друг с другом, но имеют кардинальные различия. Дело в том, что термин Генотип применим конкретно к генетической информации, заложенной в генном коде. Генотип можно определить только с помощью биологических тестов и исследований. В свою очередь, фенотип — это уже те последствия генотипа и прочих факторов, которые можно просто увидеть.

 

Генотип и фенотип

 

Источник: chto-takoe.net

Що таке фенотип? Визначення


Під фенотипом слід розуміти комплекс характеристик, які притаманні індивіда на конкретному етапі розвитку. Формується ця сукупність на основі генотипу. Для диплоїдних організмів характерне прояв домінантних генів. Точніше визначаючи, що таке фенотип, слід, говорити про сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак організму, які були набуті в процесі індивідуального розвитку (онтогенезу).

Загальні відомості

Незважаючи на досить точне визначення, що таке фенотип, його концепція має ряд невизначеностей. Більшість структур і молекул, які кодуються генетичним матеріалом, не виявляються в зовнішньому вигляді організму. При цьому вони є частиною фенотипу. Прикладом може бути фенотип крові людей. У зв’язку з цим, на думку ряду авторів, визначення повинно включати в себе і ті характеристики, які можуть бути отримані із застосуванням діагностичних, медичних або технічних процедур. Більш радикальне подальше розширення може містити придбане поведінка, а при необхідності і вплив організму на середовище проживання та інші організми. Так, наприклад, різці і греблю бобров можна приймати за їх фенотип. фенотип крові

Основні характеристики

Визначаючи, що таке фенотип, можна говорити про деяке «винесення» генетичних відомостей назустріч факторів навколишнього середовища. При першому наближенні слід розглядати дві характеристики:


 1. Мірність фенотипу. Ця ознака вказує на кількість напрямів «виносу», яке характеризує кількість факторів навколишнього середовища.
 2. Другий ознака вказує на рівень чутливості фенотипу до навколишніх умов. Називається ця ступінь — дальністю.

фенотип людини

У комплексі ці характеристики свідчать про багатство і різновиди фенотипу. Чим многомернее сукупність індивідуальних особливостей, чим ніжніша ознаки і чим далі вони від генотипу, тим він багатший. Так, наприклад, якщо порівнювати фенотип бактерії, аскариди, жаби, людини, то «багатство» в цьому ланцюжку підвищується. Це означає, що фенотип людини багатшими.

Історична довідка

В 1909 році Вільгельм Йогансен (датський вчений) вперше — в комплексі з концепцією генотипу — запропонував визначення фенотипу. Це дозволило відрізняти спадковість від результату її реалізації. Ідею про відмінності можна простежити і в роботах Менделя і Вейсмана. При цьому останній відрізняв соматичні та репродуктивні клітини в багатоклітинних організмах. Отриманий від батьків хромосомний набір міститься в клітинних ядрах.
омосоми несуть комплекс генів, характерних для конкретного виду в цілому і певного організму зокрема. В генах міститься інформація про білки, здатні синтезуватися, а також про механізми, які, власне, визначають та регулюють синтез. Що ж при цьому відбувається? При онтогенезі послідовно включаються гени і синтезуються ті білки, які ними закодовані. У результаті відбувається формування і розвиток всіх властивостей і ознак організму, що складають його фенотип. Іншими словами, виходить якийсь «продукт» від реалізації генетичної програми, що міститься в генотипі. фенотип рослини

Вплив зовнішніх умов на розвиток індивідуальних ознак

Слід зазначити, що генотип не є однозначним фактором, що визначає фенотип. В тій чи іншій мірі формування сукупності індивідуальних ознак буде залежати і від середовища перебування, тобто від зовнішніх факторів. В різних умовах фенотипом мають різка відмінність. Так, наприклад, вид метеликів «арашния» в рік дає два потомства. Ті особини, які вийшли з перезимували лялечок (весняні), що різко відрізняються від тих, які з’явилися в літній час. Так само може відрізнятися і фенотип рослини. Наприклад, на відкритому просторі розлогі сосни, а в лісі – стрункі і високі. У жовтцю водяного форма листа залежить від того, де він перебуває — на повітрі або у воді.

Взаємовідносини фенотипів та генотипів


Здатність до змін, яка передбачена генетичною програмою, називається нормою реакції. Як правило, чим різноманітніші умови, в яких живе вигляд, тим ширше ця норма. У тому випадку, коли навколишнє середовище різко відрізняється від тієї, до якої пристосований вигляд, відбувається порушення в розвитку організмів, і вони гинуть. Ознаки фенотипу не завжди відображаються рецесивні алелі. Але при цьому вони зберігаються і можуть перейти до потомства. Ці відомості дозволяють краще зрозуміти еволюційний процес. В природному відборі беруть участь лише фенотип, ж передаються потомству і далі залишаються в популяції генотипи. Взаємодія не вичерпується відносинами рецесивних і домінантних алелів – взаємодіють багато гени один з одним.

Источник: tostpost.com

Что это такое

Выделить конкретную особь из массы других можно, рассказав кратко о генотипе и фенотипе.

Генотип – это набор генов, присущий определённому организму. Гены передаются по наследству от родителей и влияют друг на друга, формируя индивидуальный генотип.

Генотип

Рис. 1. Генотип.

Фенотип – совокупность внешних и внутренних признаков, свойств, черт организма, приобретённых в процессе онтогенеза (индивидуального развития). Фенотип базируется на генотипе.

Що таке фенотип

Рис. 2. Фенотип.

Примеры внешних признаков фенотипа:


 • окраска;
 • структура волос или шерсти;
 • цвет и разрез глаз;
 • размер и форма уха;
 • форма носа.

Внутренние признаки фенотипа:

 • анатомические – строение и расположение внутренних органов и тканей;
 • физиологические – строение и работа клеток;
 • биохимические – структура белка, воздействие ферментов, состав гормонов.

Изменчивость

Для каждой особи характерен индивидуальный генотип и фенотип. Не всегда гены определяют внешнее и внутреннее строение тела. Например, гены определяют склонность к ожирению, но под действием окружающей среды (здоровое питание, спорт) ожирение не является признаком фенотипа. Другой пример: в процессе жизни человек сломал и изменил форму носа. По генотипу человек имеет прямой нос, по фенотипу – с горбинкой.

Изменчивость по фенотипу в процессе жизни называется модификационной или фенотипической. Она приобретается в течение жизни, но не передаётся по наследству.

Генетическая изменчивость бывает двух видов:

 • комбинативная – образование новых совокупностей генов в процессе мейоза;
 • мутационная – скачкообразные изменения генов, передающиеся по наследству.

Генетическая изменчивость

Рис. 3. Генетическая изменчивость.

Геном и генофонд

Не следует путать понятие генотипа с двумя схожими терминами – геномом и генофондом.

В отличие от генотипа (совокупность генов) геном – последовательность ДНК, в которой закодированы гены. Геном несёт наследственную информацию организма, заключённую в клетке.

Генофонд – совокупность всех аллелей, соответствующая определённой популяции. Генофонд определяет качественные признаки популяции.

Источник: obrazovaka.ru

Related posts:

 1. Основні генетичні поняття Розглянемо Що таке генетика та Основні поняття генетики. Основні генетичні поняття та терміни Генетика – це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін “генетика” було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген –…Read more…

 2. Що вивчає генетика? Що вивчає генетика? Всі знають, що яблучко від яблуні падає дуже близько. За метафорою ховається проста думка: діти схожі на своїх батьків. Біологічний аспект цього явища – те, що вивчає генетика: наскільки далеко може звалитися яблуко, якими формою, розміром, смаком…Read more…
 3. Що таке мутації? Однією з причин мінливості генетичного матеріалу є Мутації. Раптове виникнення спадкових змін наголошувалося багатьма ученими 18 і 19 ст., але поглиблене вивчення мутацій почалося лише із зародженням на порозі 20 ст. експериментальної генетики. Термін “Мутації” ввів в генетику в 1901…Read more…
 4. Взаємодія неалельних генів В цій статті розглянемо Типи взаємодії неалельних генів, приклади. Взаємодія неалельних генів Неалельні гени – це гени, що розміщені в різних локусах однієї хромосоми або в не гомологічних хромосомах. Розрізняють такі основні типи взаємодії неалельних генів : – комплементарність, –…Read more…
 5. Що таке ревматизм? Що таке ревматизм? Ревматизм – це хвороба, пов’язана з запалення суглобів тіла. Якщо не контролювати це захворювання, то стан людини погіршується і в кінці кінців вона може стати інвалідом. Хвороба починається із запаленням плівки, що вистилає такі суглоби, як коліна,…Read more…

 6. Що таке гомеостаз? Що таке гомеостаз І чому гомеостаз є необхідною умовою існування будь якого організму Ви дізнаєтеся в цій статті. Що таке гомеостаз? Гомеостаз – це процес, що має здатність до саморегулювання, в ньому всі біологічні системи намагають зберегти стабільність в період…Read more…
 7. Що таке рецептори? В даній статті ви дізнаєтеся визначення терміну ” Рецептори ” та їх класифікацію. Що таке рецептори? Система, яка забезпечує сприйняття, передачу й обробку інформації про явища внутрішнього і зовнішнього середовища організму, називається Аналізатором, або сенсорною системою. Вчення про аналізатори розробив…Read more…
 8. Що таке каріотип? Що таке каріотип? Яке Значення мають знання про хромосоми та каріотип в житті людини? Відповіді на ці запитання ви знайдете в даній статті. Що таке каріотип? Хромосоми – структурні елементи ядра клітини эукариот, ДНК, що містить, в якій знаходиться спадкова…Read more…
 9. Мутагенні фактори Розглянемо Що таке мутагенні фактори довкілля, Види та приклади мутагенів. Мутагенні фактори середовища Мутагенні фактори (мутагени) – це чинники, що здатні проникати в соматичні або генеративні клітини живих організмів і викликати мутації. Мутагени в навколишньому середовищі викликають збільшення частоти виникнення…Read more…
 10. Що таке оксиди? Що таке оксиди памятає не кожен, хоча данний термін добре знайомий після уроків хімії. Що таке оксиди? Оксид – це дуже складна речовина, до складу якої входять два важливих елементи – один з яких Оксиген зі ступенем окиснення мінус 2….Read more…

 11. Що таке гігієна? Якщо Ви не знаєте що таке “гігієна”, то після прочитання даної статті, Ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Що таке гігієна? Гігієна – це наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та на суспільне здоров‘я певних чинників довкілля,…Read more…
 12. Методи генетики В цій статті ознайомимось з Методами генетичних досліджень людини Та їх характеристика. Методи генетики людини У вирішенні теоретичних і практичних генетичних проблем залежно від рівня організації живої матерії (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-ви­довий) учені застосовують відповідні Генетичні методи досліджень. Виділяють такі…Read more…
 13. Системи органів хребетних тварин Хребетні (Vertebrata) – підтип хордових тварин, що виділяється наявністю кісткового хребта. Разом з комахами, ця група тварин домінує на суші і в повітрі. У всіх системах органів цих тварин можна прослідкувати риси наступних змін у зв’язку з еволюційним перетворенням органів….Read more…
 14. Хромосомна теорія спадковості Хромосомна теорія спадковості сформульована у 1911-1926 рр. Т. Х. Морганом за результатами своїх досліджень. За її допомогою з’ясовано матеріальну основу законів спадковості, встановлених Г. Менделем, і те, чому в певних випадках успадкування тих чи інших ознак від них відхиляється. Учені…Read more…
 15. Що таке штам? Розглянемо Поняття про штам мікроорганізмів. Що таке штам мікроорганізмів? Штам – це чиста культура мікроорганізмів, виділена з певного джерела чи одержана внаслідок мутацій. Від однієї материнської клітини можна одержати різні штами, що відрізнятимуться своїми властивостями. Властивості штамів: – продуктивність; –…Read more…
 16. Що таке розмноження організмів? Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. В цій статті ви дізнаєтесь Що таке розмноження та які є Види розмноження. Що таке розмноження організмів? Розмноження, або Репродукція, притаманна всім живим істотам функція відтворення собі подібних. На відміну від всіх…Read more…
 17. Що таке анексія? Що являє собою таке явище як анексія Ви дізнаєтесь з цієї статті. Що таке анексія? Анексія – це явище, яке характеризується насильницьким приєднанням або захопленням державою території іншої держави або народності, а також насильницьке утримання народності в межах кордонів чужої…Read more…
 18. Причини мутацій Здатність мутувати універсальна властивість всіх форм життя від вірусів і мікроорганізмів до вищих рослин, тварин і людини; вона лежить в основі спадкової мінливості в живій природі. Мутації – це Раптові стрибкоподібні стійкі зміни у структурі генотипу. В даній статті ви…Read more…
 19. Форми природного добору Розглянемо Які є форми природного добору Та приклади природного добору. Основні форми природного добору Природний добір – це основний рушійний фактор еволюції живих організмів. Розрізняють такі види природного добору, залежно від умов навколишнього середовища: – стабілізуючий; – рушійний; – розриваючий…Read more…
 20. Що таке клітина Біологічною наукою доведено, що всі тваринні та рослинні організми побудовані та походять з клітин. Тому варто знати що таке клітина і функції її компонентів. Що таке клітина Клітина – це основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, елементарна біологічна система. Виняток…Read more…

Источник: neimovirne.ru