[від назви графства Девоншир (Devonshire), Англія] – четвертий геологічний період від початку палеозойської ери, тривалістю близько 57 млн рр. (416-359 млн рр. тому). Девон розділений на 3 відділи (верхній, середній, нижній) і 7 ярусів (фаменський, франський, живетський, ейфельський, емський, празький, жединський). На його початку в результаті каледонської складчастості відбувалися підняття значних площ земної поверхні, на яких накопичилися потужні червоноколірні лагунно-континентальні відклади. В середньому девоні відбувалися опускання та значні морські трансгресії. У пізньому девоні внаслідок тектонічних рухів, пов’язаних з герцинською складчастістю, продовжується перерозподіл суші і моря. В кінці девону тектонічна активність затухає, відбувається регресія моря, вирівнювання і розмивання поверхні, утворення кори вивітрювання в умовах теплого, вологого клімату. Органічний світ Д.П. багатий і різноманітний. У морських басейнах мешкали численні радіолярії, форамініфери, табуляти, ругози, голкошкірі, гастроподи, брахіоподи, ракоподібні, різноманітні риби.


дбувається активне завоювання рослинністю суходолу, виникають перші чагарники і ліси, що складалися переважно з папоротеподібних форм. Поряд із ними існували хвощі та плауни. Бурхливий розвиток рослинного покриву зумовлює початок процесу ґрунтоутворення, а також насичення вільним киснем атмосфери, вміст якого досягає сучасного рівня. На території України в першій половині Д.П. морські та інші водні басейни існували на зх. і пд.-зх.; місцями мав місце вулканізм. У численних геосинклінальних прогинах, які існували ще з початку палеозою в межах Волино-Подільської плити, Переддобруджинського прогину, Дніпровсько-Донецького прогину та Донецької складчастої споруди відкладалися потужні (до 10-15 км) товщі осадових і вулканогенних порід. Східноєвропейська платформа у складі материка Лавренція в Д.П. пережила найбільшу трансгресію за час свого існування. Значні опускання відбувались із середини Д.П.; на початку періоду платформа була осушена і залишкові басейни були лише в західній частині.
Таблиця 1. Підрозділи девонського періодуПеріод Епоха Вік Час, млн років тому
Девон Верхній Фаменський 372,2—358,9
Франський 382,7—372,2
Середній Живетський 387,7—382,7
Ейфельський 393,3—387,7
Нижній Емський 407,6—393,3
Празький 410,8—407,6
Лохковський 419,2—410,8
Поділ дається відповідно до ICS (Міжнародної стратиграфічної системи) станом на 02.2017

Источник: geodictionary.com.ua

З точки зору людини, девонський період був вирішальним моментом для еволюції життя хребетних: це час, коли перші чотириногі вийшли з морів і почали колонізувати сушу. Девон займав середину палеозойської ери (542-252 млн років тому). Йому передували кембрій, ордовик і силур, а потім він змінився кам’яновугільним і пермським періодами.

Клімат і географія

Глобальний клімат в девонський період був несподівано м’яким, із середньою температурою від 25 до 30 ° С. Північні і південні полюси були лише трохи прохолодніше, ніж райони, розташовані ближче до екватора, і не було крижаних шапок; єдині льодовики мали бути знайдені на високих гірських хребтах. Маленькі континенти Лаврентія і Балтика об’єдналися, щоб сформувати Лавруссія, в той час як гігантська Гондвана (яка мільйони років тому розділилася на Африку, Південну Америку, Антарктику і Австралію) продовжувала повільно дрейфувати на південь.

iv>

Наземні тварини:

Хребетні

Саме в девонський період відбулося архетипове еволюційне подія: адаптація лопастеперої риби до життя на суші. Два кращих кандидата на пост самих ранніх чотириногих – це акантостега (Acanthostega) і іхтіостеги (Ichthyostega), які самі розвивалися з більш ранніх, виключно морських хребетних, таких як тіктаалік і Пандеріхтіс.

Дивно, але багато хто з цих перших чотириногих мали сім або вісім пальців на кожній зі своїх кінцівок. Це означало, що вони представляли собою «мертві елементи» в еволюції, оскільки більшість наземних хребетних, що живуть сьогодні на нашій планеті мають не більше 5 пальців на своїх кінцівках.

Безхребетні

Хоча чотириногі стали найбільшим досягненням девонського періоду, вони були не єдиними наземними тваринами.

Девон славиться безліччю дрібних членистоногих, черв’яків, нелітаючих комах і інших безхребетних, які скористалися складними наземними екосистемами рослин, і почали розвиватися в цей час, щоб поступово поширитися всередину континентів (хоча все ще не дуже далеко від водойм).

Морська життя

Плакеодерм

У девонського періоду відзначалося виникнення плакодерм, доісторичних риб, що характеризуються наявністю міцних пластин (деякі плакодерми, такі як величезний дунклеостей, досягали ваги в три або чотири тонни).


цей час також з’явилися відносно нові представники лучеперих риб, найбільш густонаселені сімейства риб на Землі сьогодні. Відносно невеликі акули, такі як химерні Стетеканти, стали все більш поширеними представниками морського життя в девонських морях. Безхребетні, як губки і корали, продовжували процвітати, але кількість трилобітів значно скоротилося, і тільки гігантські евріптеріди (безхребетні морські скорпіони) успішно конкурували з хребетними акулами за видобуток.

Рослинний світ

Саме в девонський період помірні райони еволюціонують континентів Землі стали по-справжньому зеленими.

Девон був свідком перших значних джунглів і лісів, поширення яких було обумовлено еволюційним змаганням серед рослин, щоб отримувати якомога більше сонячного світла (в густих лісах високі дерева мали значну перевагу над крихітними чагарниками). Дерева пізнього девонського періоду були першими, хто розвинув рудиментарную кору (щоб підтримати їх вагу і захистити стовбури), а також міцні внутрішні органи обміну води, які допомогли протидіяти силі тяжіння.

Девонське вимирання

Закінчення девонського періоду ознаменувалося масовим зникненням доісторичної життя. Не всі групи тварин були в рівній мірі схильні до цього вимирання: плакодерми і трилобіти виявилися особливо вразливі, однак глибоководні організми залишилися щодо неушкодженими.

Докази непідтверджені, але багато палеонтологи вважають, що девонське вимирання було викликано з множинними падіннями метеоритів, уламки яких могли отруїти поверхні озер, океанів і річок.

Источник: moyaosvita.com.ua

Климат и география

>

Глобальный климат в девонский период был неожиданно мягким, со средней температурой от 25 до 30° С. Северные и южные полюса были лишь немного прохладнее, чем районы, расположенные ближе к экватору, и не было ледяных шапок; единственные ледники должны были быть найдены на высоких горных хребтах. Маленькие континенты Лаврентия и Балтика объединились, чтобы сформировать Лавруссию, в то время как гигантская Гондвана (которая миллионы лет спустя разделилась на Африку, Южную Америку, Антарктику и Австралию) продолжала медленно дрейфовать на юг.

Наземные животные:

Позвоночные

Именно в девонский период произошло архетипическое эволюционное событие: адаптация лопастепёрой рыбы к жизни на суше. Два лучших кандидата в качестве самых ранних четвероногих — это Акантостега (Acanthostega) и Ихтиостега (Ichthyostega), которые сами развивались из более ранних, исключительно морских позвоночных, таких как Тиктаалик и Пандерихтис.

Удивительно, но многие из этих первых четвероногих имели семь или восемь пальцев на каждой из своих конечностей. Это означало, что они представляли собой «мертвые элементы» в эволюции, поскольку большинство наземных позвоночных, живущих сегодня на нашей планете имеют не более 5 пальцев на своих конечностях.


Беспозвоночные

Хотя четвероногие стали самым большим достижением девонского периода, они были не единственными наземными животными.

Девон славится множеством мелких членистоногих, червей, нелетающих насекомых и других беспозвоночных, которые воспользовались сложными наземными экосистемами растений, и начали развиваться в это время, чтобы постепенно распространиться внутрь континентов (хотя все еще не слишком далеко от водоемов).

Морская жизнь

В девонском периоде отмечалось возникновение плакодерм, доисторических рыб, характеризующихся наличием прочных пластин (некоторые плакодермы, такие как огромный Дунклеостей, достигали веса в три или четыре тонны). В это время также появились относительно новые представители лучепёрых рыб, самые густонаселенные семейства рыб на Земле сегодня. Относительно небольшие акулы, такие как причудливые Стетеканты, стали все более распространенными представителями морской жизни в девонских морях. Беспозвоночные, как губки и кораллы, продолжали процветать, но количество трилобитов значительно сократилось, и только гигантские эвриптериды (беспозвоночные морские скорпионы) успешно конкурировали с позвоночными акулами за добычу.

Растительный мир

Именно в девонский период умеренные районы эволюционирующих континентов Земли стали по-настоящему зелеными.

Девон был свидетелем первых значительных джунглей и лесов, распространение которых было обусловлено эволюционным соревнованием среди растений, чтобы получать как можно больше солнечного света (в густых лесах высокие деревья имели значительное преимущество над крошечными кустарниками). Деревья позднего девонского периода были первыми, кто развил рудиментарную кору (чтобы поддержать их вес и защитить стволы), а также прочные внутренние органы обмена воды, которые помогли противодействовать силе тяжести.

Девонское вымирание


Окончание девонского периода ознаменовалось массовым исчезновением доисторической жизни. Не все группы животных были в равной степени подвержены этому вымиранию: плакодермы и трилобиты оказались особенно уязвимы, однако глубоководные организмы остались относительно невредимыми.

Доказательства неподтвержденные, но многие палеонтологи считают, что девонское вымирание было вызвано с множественными падениями метеоритов, обломки которых могли отравить поверхности озер, океанов и рек.

Источник: natworld.info

Девонский периодДевонский период эволюции на нашей планете начался 416 миллион лет назад и царил на протяжении 56 миллионов лет. Этот период считается одним из переломных в развитии Земли. Именно в эти годы активно начала развиваться жизнь и планета ощутила на себе новые условия экологии.
Период был назван в честь графства, которое расположено в южно-западной части Англии.


енно на этом участке были образованы новые геологические породы. Предполагается, что именно здесь появились первые скалы. За 10 миллионов лет до окончания периода на Земле произошла глобальная палеогеографическая реформа.
Учеными были найдены первые хвощевидные, плауновидные, голосемянные и папоротниковидные растения, которые имели форму деревьев. Результаты анализов показали, что большинство представителей флоры зародились именно в девонском периоде. С того момента все растения начали проживать на почвах, они обрели по всей территории планеты одинаковый вид, географической дифференциации не отмечалось.

В этот же момент начали свое зарождение позвоночные животные. Ученые смеют предположить, что первые легкие, при помощи которых дышат все живые существа, появились у рыб. Именно эти животные были предками земноводных. В девонский период появились ихтиостеги и акантостеги, которые имели схожие признаки с рыбами. Однако имели они одно отличие – конечности, которые хордовым никак не свойственны. Кстати они лишь только называются земноводными, а в начале своего существования они проживали исключительно в воде. Также девонский период характеризуется  возникновением клещей, пауков и насекомых. В то время живые существа начали постепенно переходить на сушу.
Согласно с девонской системой, реформы произошли и в море.


мечается начало жизни аммонитов, которые на тот момент представляли собой головоногие моллюски. Однако свое полное развитие они обрели за пределами периода. Также в девонском периоде отмечалось зарождение интересных на вид ракоскорпионов, длина которых достигала двух метров. Поскольку на Земле появлялось все больше и больше хищников, трилобиты начали потихоньку вымирать.
Бесчелюстные животные, которые начали свое существование в девоне, наблюдаются и сейчас. Разница лишь в том, то в процессе эволюции они немного видоизменились.
Изменения этого периода касались и области геологии. Дело в том, то учеными были найдены алмазы, возраст которых составляет около 400 миллионов лет.

Источник: planete-zemlya.ru

Девонский период, нередко называемый «веком рыб», был временем, когда позвоночные животные начали проявлять своё превосходство в море и сделали первые шаги на суше.
Девонский период начался 408 млн лет назад, в то время, когда появились основные изменения, приведшие к формированию мира в том виде, в каком мы его знаем теперь. Гигантский материк Гондвана всё ещё находился рядом с Южным полюсом, но продолжал двигаться на север, в то время как части Европы, Северной Америки и Гренландия объединились и образовали единый материк, который простёрся до экватора. Климат был тёплым и первые низкорослые растения силура постепенно уступили место тем, которые лучше всех освоились на суше. К концу девонского периода появились первые леса.

Снова челюсти.

В процессе эволюции животного мира одно и то же приспособление часто «изобреталось» несколько раз. Так и случилось в девонский период с группой рыб, известных под именем плакодермы.
У плакодерм были мощные челюсти — похожие на лезвия пластины с зубообразными выступами. Но поскольку плакодермы не были прямыми потомками первых челюстных рыб, большинство специалистов полагает, что это ценное приспособление развилось у разных рыб самостоятельно. Наряду с челюстями, у этих рыб было два жестких щитка — один покрывал голову, а другой переднюю часть туловища. Щитки соединялись парой «петель», позволявших надголовному щитку приподниматься тогда, когда рыба кусала добычу.
Некоторые плакодермы жили на морском дне, где питались моллюсками и другими раковинными животными, но к концу девона часть из них стала охотиться в открытом море. Здесь они были самыми крупными хищными рыбами. Один из видов — дунклеостеус — достигал почти 4 метров в длину и мог своими ротовыми пластинами перекусить пополам любую другую рыбу.
Гигантская панцирная рыба дунклеостеус (рисунок ниже) приближается к кладоселахии — первобытной акуле. У дунклеостеуса зубные пластины не менялись в течение жизни, а у кладоселахии, как и у сегодняшних акул, на внутреннем крае челюстей не переставая росли дюжины треугольных зубов. Обе эти первобытные рыбы плавали за счёт волнообразных движений хвоста; их плавники были жесткими и стабилизировали её положение в воде, помогая придерживаться избранного курса.
Девонский период

«Ответвившаяся» рыба.

В девонский период плакодермы делили моря с несколькими другими группами челюстных и бесчелюстных рыб. Существовали виды бесчелюстных с причудливо бронированными телами, но были и небронированные виды, которые во многом походили на современных. Беспанцирные рыбы делились на две группы: у одних скелет состоял из хрящей, а у других — из настоящих костей.
Хрящевые рыбы были предками современных акул и скатов. Их тела покрывали маленькие грубые чешуйки, называемые кожными зубчиками, а в их пастях те же самые зубчики увеличились и преобразовались в бесконечный ряд острых зубов. С самого начала своего существования многие из этих рыб напоминали современных акул, и к концу девона представители одной из групп, кладоселахии, уже вырастали до двух метров. Костные рыбы были обычно маленькими, и покрывавшие их чешуйки становились всё тоньше и легче. У этих рыб развился заполненный газом плавательный пузырь, который придавал им плавучесть, и подвижные плавники, помогавшие им маневрировать.
У одной группы костных рыб, называемых лопастиперые или саркоптеригии, развились мясистые плавники. Эти рыбы особенно интересуют учёных, потому что именно от них происходят четвероногие позвоночные. Не все лопастиперые могли покидать воду: несколько видов, включая двоякодышащих и целакантов, обитали в пресных и солёных водах, где и живут по сей день.

Жизнь на суше.

Несмотря на многолетние исследования, специалисты до сих пор не знают точно, какая из рыб-саркоптеригий является прародителем первых земноводных — то есть первых позвоночных, которые стали часть времени проводить на суше. Но к концу девона выход на сушу уже состоялся. Когда появились первые земноводные, они казались медленными и неуклюжими по сравнению с другими наземными существами, но это был прорыв, который изменил весь ход жизни на Земле. Хотя, как и первые наземные растения, амфибии не смогли полностью оторваться от воды: для того чтобы отложить икру, они возвращались в воду.

Источник: dinozavrikus.ru